Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (İzinsiz)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, genellikle veri koruma yasaları ve gizlilik düzenlemeleri çerçevesinde ele alınan bir suç türüdür. Bu suç, kişisel verilerin izinsiz şekilde kaydedilmesi veya işlenmesi durumunda ortaya çıkar. Kişisel veriler, bir bireyi tanımlayabilen veya tanımlanabilir hale getiren her türlü bilgiyi içerebilir, örneğin isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, aşağıdaki gibi durumları içerebilir,

 1. İzinsiz Kayıt: Bir kişinin izni olmadan veya yasal dayanağı olmadan kişisel verilerinin kaydedilmesi.
 2. Amaç Dışı Kullanım: Kişisel verilerin belirtilen amaç dışında kullanılması veya işlenmesi.
 3. İlgisiz Veri İşleme: İlgisiz veya gereksiz kişisel verilerin işlenmesi veya kaydedilmesi.
 4. Gizlilik İhlali: Kişisel verilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya sızdırılması.
 5. Veri Koruma Kurallarına Uyum Eksikliği: Kişisel verilerin işlenmesi veya kaydedilmesi sırasında geçerli veri koruma yasalarına ve düzenlemelere uyulmaması.

Veri koruma kurallarına uygun davranmanın, bireylerin gizliliğine saygı göstermenin ve veri işleme faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürütmenin önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili olarak yürürlükteki yerel yasalara ve düzenlemelere dikkat etmek önemlidir.

Kişisel verileri koruma kanunu  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri  biyometrik ve genetik verileri kabul etmektedir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (Cezası)

Kimliği belirli veya belirlenebilecek olan gerçek kişilere ait her türlü bilgi ve verilerin özel hayatın gizliliği ihlali ile hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturmaktadır.

 TCK. m. 135/1’göre Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 1. SUÇUN KONUSU

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun konusunu kişisel veriler oluşturmaktadır. Kişisel veriler de TCK. m.135’te geçen gerçek kişilerin sahip olduğu her türlü bilgi ve veridir.

 1. FİİL

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşması için ele geçirilmiş olan kişisel verilerin kaydedilmesi gerekir. Burada kaydedilmesindeki çıkarım, verilerin yazıya dökülmesi veya enformatik sistemde kayıt altına alınmasıdır. Bu şekilde başka birine ait kişisel verinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilip kaydedilmesi halinde TCK. m.135’e göre tanımlanan ceza uygulanacaktır.

 1. SUÇUN FAİLİ

Kanunda suçun faili ile ilgili belli başlı bir sınırlama getirilmemekle birlikte, kişisel verileri kaydeden herkes suçlu olabilir.

 1. MAĞDUR

Kanunda failin kim olabileceği ile ilgili herhangi bir sınırlama olmadığı gibi mağdur da herhangi bir kimse olabilmektedir.Kişisel veri tanımını yaparken gerçek kişiler demiştik. Bu durumda tüzel kişilerin bu suçun mağduru olma olasılığı yoktur.

 1. NİTELİKLİ HALLER

TCK.m.137 ‘de belirtilen

 Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

-Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 SÜRE VE ZAMANAŞIMI

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu öğrenildiği an savcılık tarafından res’en soruşturma başlatılmalıdır. Özel hayata karşı işlenen bir suç olmasına karşın takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz. Bu yüzden kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu şikayet etmek için herhangi bir süreye ihtiyaç yoktur.

Zamanaşımı bakımından ise suçun işlendiği andan itibaren 8 yıl dava zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu süre geçmeden failin işlemiş olduğu suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi halde dava zamanaşımı süresi dolacağından mağdura işlenmiş olan suç ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılamayacaktır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (136. Madde)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 136. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesini cezalandırmaktadır. 136. madde aşağıdaki gibidir:

Madde 136 – Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde, iki yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddeye göre, kişisel verilerin izinsiz veya yasal dayanaktan yoksun bir şekilde kaydedilmesi durumunda suç işlenmiş sayılır. Suçun cezası, hapis cezası veya adli para cezası olarak belirlenmiştir.

KVK 3. Kişiler İle Paylaşımı İhlalı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 12. maddesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yükümlülükleri düzenlemektedir. Bu maddeye göre, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi veya işlenme amacına uygun olarak kullanılmasına, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi sonucu zarar gören gerçek veya tüzel kişiler, veri sorumlusuna karşı maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

KVKK madde 13 ile de kişisel verilerin aktarılması düzenlenmiştir. Eğer üçüncü kişilerle paylaşım, kişisel verilerin korunması prensiplerine aykırı bir şekilde gerçekleşmişse, bu durumda zarar gören kişiler maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Tazminat talep etmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekebilir:

 1. Zararın Belirlenmesi: Öncelikle, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması sonucu ortaya çıkan zararı belirlemelisiniz. Zarar maddi veya manevi olabilir.

 2. İletişim Kurma: Zarar gördüğünüzü düşündüğünüz veri sorumlusu veya ilgili kişilerle iletişim kurarak durumu bildirmeniz iyi bir adım olabilir. Yasal haklarınızı korumak için ne yapmanız gerektiği konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 3. Tazminat Talebi: Eğer iletişim kurmak veya anlaşmak mümkün değilse veya sonuç vermezse, bir avukattan yardım alarak tazminat talep etmek üzere mahkemeye başvurabilirsiniz. Bir avukat, sizin hukuki durumunuzu değerlendirebilir ve gerekli adımları atmada size rehberlik edebilir.

Tazminat miktarı, zarara uğrayan kişinin yaşadığı zararın türüne, büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Mahkeme, tazminat miktarını belirlerken bu faktörleri göz önünde bulundurur.

Bu makalede yer alan bilgiler genel bilgilerdir ve kişisel verilerin korunması konusunda genel bir anlayış sağlamayı amaçlar. Ancak, özel hukuki durumlar ve tazminat talepleri davaya konu olan olaya göre değişebilir. Hukuki danışmanlık ve tazminat davaları, yerel yasal düzenlemelere, yargı kararlarına ve spesifik vakaya özgü detaylara dayalı olarak gerçekleştirilir. Bu nedenle, tazminat talepleri veya hukuki işlemler konusunda kesin bilgi almak ve uygun adımları atmak için bir avukattan veya hukuki uzmandan yardım almanız önemlidir. Örneklendirme yapmadan spesifik bilgi vermek doğru değildir. Çünkü hukuki süreçler her vakada farklılık gösterebilir ve her durum kendine özgüdür.